นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof. Jittaporn Chitreecheur
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะพยาบาลสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-935024
  • Email : Jittapor@mail.nurse.cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันการติดเชื้อ HIV และการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัวในชุมชน - งานวิจัยที่ทำสำเร็จ