นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาง อุบลวรรณ อุโพธิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาง อุบลวรรณ อุโพธิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mrs. Ubonwan Upho
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยทักษิณ
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม พัทลุง 93210
  • โทรศัพท์ : 0 7460 9600
  • Email : Ubon_nupho@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -