นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เสถียรภัคณ์ มุขดี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Satianpak Mookdee
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -