นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว แววดาว คำเขียว

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว แววดาว คำเขียว
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss. Waewdao Kamkiae
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -