นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ลินยา เทสมุทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ลินยา เทสมุทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss. Linya Thasamut
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3249
  • Email : linya.th@up.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -