นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. นภาพร เอี่ยมละออ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. นภาพร เอี่ยมละออ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Napaporn Aeamla-Or
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666 ต่อ 3119
  • Email : napa.aeam@gmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -