นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เกียรติศักดิ์ อองกุลนะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Kiattisak Ongkulna
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมอืง จ.พะเยา 56000
  • Email : kiattisak_09@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -