นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ศ.ดร วิมล ตันติไชยากุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Prof.Dr. Vimon Tantishaiyakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี
  • โทรศัพท์ : 074-212906
  • Email : vimon.t@psu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -