นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว พนิตนันท์ เอี่ยมต่อม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Panitnan Iemtom
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Miss
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -