นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว เภทรา สิริสรรพ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว เภทรา สิริสรรพ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Petra Sirisup
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: Asst. Prof.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -