นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุนิสา คำเหล็ก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุนิสา คำเหล็ก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Ms. Sunisa khamlhek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -