นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. เยาวมาลย์ ค้าเจริญ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. JOWAMAN KHAJARERN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: คณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ผลของการเสริมเมลามีนหรือยูเรียฟอร์มาลดีไฮด์หรือส่วนผสมของทั้งสองชนิดต่อ สมรรถนะการผลิตในไก่ไข 0 งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์