นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Chairat Treesubsuntorn
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : 49 ซอยเทียนทะเล 25 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • โทรศัพท์ : 024707536
  • Email : chairat.tre@kmutt.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Modified coir pith with glucose syrup as a supporter in non-external nutrient supplied biofilter for benzene removal by Bacillus megaterium - งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์