นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เอกลักษณ์ สิทธิพรวรกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Ekalak Sitthipornvorakul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (สาขาวิชากายภาพบำบัด)
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • โทรศัพท์ : 0-5391-6913
  • Email : ekalak.sit@mfu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -