นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. ธารารัตน์ ชือตอฟ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Thararat Chitov
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -