นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assistant Professor Dr. Arawan Shutsrirung
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผศ.ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 0-5394-4037 ต่อ 105
  • Email : arawan.s@cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -