นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ฐิตินันท์ เอื้ออำนวย
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof. Dr. Titinun Auamnoy
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -