นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ. สุกรรณิการ์ ทับทิมศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Sukannika Tubtimsri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -