นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. วิทวัส แจ้งเอี่ยม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Witawat Jangiam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -