นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ทวีชัย สำราญวานิช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof.Dr. Taweechai Sumranwanich
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 0818621230
  • Email : twc@buu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -