นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. ธิดาพร เชื้อสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Thidaporn Chuosavasdi
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -