นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อุทัยวรรณ ศิริอ่อน
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assist. Prof. Dr. UTHAIWAN SIRION
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 One-pot solvent-free synthesis of triaryl- and triheteroarylmethanes by Bi(OTf)3-catalyzed Friedel-Crafts reaction of arenes/heteroarenes with trialkyl orthoformates - งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์