นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ชัชวิน เพชรเลิศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ชัชวิน เพชรเลิศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. CHATCHAWIN PETCHLERT
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  • โทรศัพท์ : 038-103151,3057,3058 ต่อ 30
  • Email : chatchaw@buu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -