นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. ฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. THANAWEE CHODJARUSAWAD
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • Email : thitikor@buu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -