นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ทิฆัมพร กรรเจียก

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ทิฆัมพร กรรเจียก
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Tikumporn Kunjiek
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิจัย
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • โทรศัพท์ : 0875916540
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำตามเวลาและสถานที่ บริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ในช่วง 10 ปี (2551 – 2560) 2560 งานวิจัยที่ได้การรับการตีพิมพ์