นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว จินตนา ดำเกลี้ยง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว จินตนา ดำเกลี้ยง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Jintana Damkliang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
  • โทรศัพท์ : 0-7428-2000 
  • Email : JINTANA@psu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -