นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อภิญญา นวคุณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อภิญญา นวคุณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assist. Prof. Dr. APINYA NAVAKHUN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -