นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ. กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Kittupong Wutjamnong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
  • โทรศัพท์ : 054-466-666
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -