นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ฑิภาดา สามสีทอง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Thipada Samsrithong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -