นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. เพิ่มวัย ชัยนะกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Poemwai Chainakun
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -