นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Wina Rongchapo
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -