นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว สุมาลี อมรเวชสิริกุล

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว สุมาลี อมรเวชสิริกุล
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Sumalee Amonvashsirikul
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
  • โทรศัพท์ : 02-470-8849
  • Email : sumalee.amo@kmutt.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -