นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.ดร. สุชาติ โอษคลัง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.ดร. สุชาติ โอษคลัง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Suchat Osaklang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-754379
  • Email : cv@mail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -