นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. อุเทน เลานำทา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. อุเทน เลานำทา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof.Dr. Uthen Laonamtha
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำคณะบัญชีและการจัดการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ที่ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 081-595-0990
  • Email : uthen.l@acc.msu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -