นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ ดร. ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ ดร. ชานินทร์ ศรีสุวรรณสภา
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Chanin Srisuwansapa
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิข์ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -