นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อ.พญ. ญาณี โชคสมงาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อ.พญ. ญาณี โชคสมงาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Yanee Choksomngam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์ แพทย์หญิง
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -