นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ. กุณฑีรา อาษาศรี

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ. กุณฑีรา อาษาศรี
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst. Prof. Kunteera Arsasri
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 043-742621
  • Email : Kunteera135@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -