นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นาย เชาวลิต พึ่งแตง

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นาย เชาวลิต พึ่งแตง
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Chawalit Puengtang
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ ระดับ ปฏิบัติการ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 156 ม.5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
  • โทรศัพท์ : 055267054
  • Email : swan.t@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -