นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุเมตต์ ปุจฉาการ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) MR. SUMAITT PUTCHAKARN
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
  • Email : sumaitt@buu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -