นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Kittisak Chotikadachanarong
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 การศึกษาฤทธิ์ของสารพฤกษเคมีในกล้วยไม้ป่า และแนวทางการขยายพันธุ์สำหรับชุมชน 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ