นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : อาจารย์ อนุพงษ์ สมพฤกษ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Aj. ANUPONG SOMPHRUEK
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -