นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

นางสาว ณิชา กาวิละ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : นางสาว ณิชา กาวิละ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Miss Nicha Kawila
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -