นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ดร. สุธีรา เสาวภาคย์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ดร. สุธีรา เสาวภาคย์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Dr. Suteera Saowapark
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • Email : ssuthira@bunga.pn.psu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -