นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร อภิรดี แซ่ลิ่ม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร อภิรดี แซ่ลิ่ม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Apiradee Saelim
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์ : 073-331303 
  • Email : apiradee.s@psu.ac.tha