นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Asst.Prof.Dr. Kontad Ounnunkad
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • โทรศัพท์ : 053-943336 ext.102
  • Email : kontad.ounnunkad@cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -