นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร ประภาพร อุทารพันธุ์

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร ประภาพร อุทารพันธุ์
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc.Prof.Dr. Prapaporn Utarabhand
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
  • โทรศัพท์ : 0-7428-8022
  • Email : prapaporn.u@psu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 ชุดอุปกรณ์เพื่อการตรวจสอบโปรตีนบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ยาง 2561 งานวิจัยที่กำลังทำ