นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. สุวรรณ หวังเจริญเดช

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. สุวรรณ หวังเจริญเดช
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof.Dr. Suwan Wangcharoendate
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : สาขาวิชาการบัญชี คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • โทรศัพท์ : 089-8408217
  • Email : suwan.wang@hotmail.com
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -