นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Karuna Raksawin
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • โทรศัพท์ : 053-942825-8
  • Email : karuna.r@cmu.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
- - - -