นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)

รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม

  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ : รศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม
  • ชื่อนักวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) Assoc. Prof. Thaned Satiennam
  • ตำแหน่งปัจจุบัน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • หน่วยงานสังกัด: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา แผนกวิศวกรรมขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • โทรศัพท์ : 0-4320-2846-7
  • Email : sathane@kku.ac.th
ผลงานอื่นๆ
# ชื่องานวิจัย ปีที่ทำการวิจัย สถานะ
1 Development of compiled road safety date and analysis for safety research phase 4 2560 งานวิจัยที่ทำสำเร็จ