รายละเอียดห้องปฏิบัติการ (LAB DETAIL)

ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือกลางเพื่อการบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • ที่อยู่ : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
  • จังหวัด : มหาสารคาม
  • รหัสไปรษณีย์ : 44000
  • โทรศัพท์ : 081-9757185
  • โทรสาร : 043-742823
  • อีเมล : Chaisern@hotmail.com
  • เว็บไซต์ : http://www.vet-animsci.msu.ac.th

เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อเครื่องมือ สาขาเทคโนโลยี เทคนิคอุปกรณ์
ตู้อบแห้งมากกว่า 100 ลิตร สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ...
เครื่องทำความสะอากด้วยคลื่นอัลตร้าโ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องเคลื่อนย้ายโมเลกุลก้วยกระแสไ... สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องดมยาสลบสัตว์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ชื่อผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ศรัณยพงศ์ ไชยเสริม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 0819757185
แผนที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 Phone : 081-9757185
Search : km.
Loading ...
# ชื่อห้องปฏิบัติการ หน่วยงาน ระยะทาง

KEYWORD

สร้างโดย : โกวิทย์ กางนอก 2556-01-15 10:24:29

แก้ไขล่าสุดโดย : โกวิทย์ กางนอก 2558-06-17 10:32:03